دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم وتحقیقات

 

ارزیابی وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

  

درس مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی

خانم دکتر صدیقه محمد اسماعیل

  

پريدخت رحيمي خوشنامه

دانشجوي کارشناسي ارشد علوم کتابداري واطلاع رسانی

پاییز 1389

ارزیابی کمی وکیفی وبسایت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

     وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اولین بار درسال 1383 با هدف اطلاع رسانی به دانشجویان ، محققین واساتید با بکارگیری تعداد 1 نفر پرسنل تاسیس گردید این وبسایت همچون هر پدیده نوظهور دیگر با فراز ونشیب های مختلفی دست به گریبان بوده ومراحل مختلفی از آزمون وعمل را پشت سرگذاشته است امروزه تعداد کارکنان این وبسایت در حدود10نفر است که در ساعات اداری جوابگوی مراجعین  به سایت ونیز تبادل اطلاعات برروی شبکه جهانی وب میباشند براساس آخرین اطلاعات موجود تعداد مراجعین به این وبسایت اعم از دانشجو ، پرسنل ، اساتید وسایرمحققان  درطی شش ماه گذشته نزدیک به40 هزارنفر بوده است که از خدمات متنوع این سایت استفاده کرده اند و در حال حاضر نیز روزانه نزدیک به 500  نفرکاربر از خدمات این سایت بهره مند میشوند. عمده خدمات این وبسایت عبارت است از ارائه سرویس ثبت نام وانتخاب واحد به دانشجویان ، ارائه اطلاعات اعضای هیات علمی، ارائه خدمات کتابخانه دیجیتالی، معرفی حوزه های مختلف مدیریت ، ارائه بیوگرافی مدیران، انعکاس اخبار، اطلاعیه ها ورویداد های دانشگاه ودرنهایت ارائه خدمات روابط عمومی ونظر سنجی ازکاربران میباشد از آنجا که موقعیت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در بین سایر دانشگاه های کشوراعم از دولتی ویا خصوصی هم به لحاظ تعداد دانشجو وهم بلحاظ کم وکیفت اعضای هیات علمی وهمچنین از نظرتعداد وتنوع رشته های مختلف آموزشی از جایگاه ویژه ای برخورداراست،  لذا ارزیابی و تجزیه تحلیل وبسایت متعلق به این دانشگاه نیز از حساسیت واهمیت خاصی برخوردار است مضافاً اینکه چگونگی انتخاب پارامتر های مورد ارزیابی در مقایسه با پارامتر های مشابه دردیگر سایت های متعلق به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی دقت بیشتری را طلب میکند.

    برطبق ارزیابی که در مهر ماه 1389 توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي كشور وابسته به وزارت علوم انجام شده وبسایت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دربین 256 مرکز آموزش عالی (دولتی وخصوصی) مقام صدونهم (109) را داشته است  این ارزیابی با استفاده ازچهار شاخص 1- قابليت رؤيت 2-اندازه صفحات سايت 3-رتبه ترافيك 4-طراحي سايت و تعداد فايل‌هاي علمي (pdf)  ‌ انجام گرفته علت انتخاب این پارامتر ها نیز دردرجه اول، اهمیت موضوع پژوهش در دانشگاه ها ودر مراتب بعدی سرعت دسترسی به اطلاعات وبخصوص ترافیک کاربران در زمانهای خاص از جمله زمان ثبت نام وانتخاب واحد بوده است شاخص کل نیز بصورت میانگین وزنی از شاخص های فوق در نظر گرفته شده است. صرفنظر از روش ارزیابی وانتخاب پارامتر های مورد نظر، هرچند که این واحد دربین سایر واحد های دانشگاه آزاد در سراسر کشور مقام یازدهم (11) را دارد لیکن  قرارداشتن در چنین جایگاهی آنهم دررتبه های پایین ترازبرخی مراکز همچون  واحد های همدان ، کرج، قزوین و علمی کاربردی ، پیام نور، الزهرا و... دور از وجه علمی این واحد دانشگاهی است وجای آن دارد که مسئولین  مربوطه در جهت ارتقاء این جایگاه بیش از بیش کوشا باشند.

      درتحقیق حاضر هدف از ارزیابی وبسایت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تشخیص جایگاه واقعی آن وارائه راهکار های لازم جهت مديران  مربوطه است تا ميزان حضور تشکیلات تحت امرخود را در محيط وب ارزيابي نموده درجهت ارتقاء کیفی وکمی و نیز رفع نقایص احتمالی بکوشند مضافاً نتايج ارزيابي این تحقیق چشم اندازي از مسیرتوسعه آینده وجایگاه وبسایت دانشگاه دربین سایر مراکز آموزش عالی را ارائه میدهد همچنین تداوم ارزیابی بر اساس شاخص‌هاي وب سنجي ارائه شده در این تحقیق اين مزيت را نيز دارد كه با توجه به معيارهاي استاندارد جهاني، علاوه برموارد گفته شده  موجب کسب اعتبار بیشتر دربین سایرمراکز آموزش عالی داخل وخارج  نیز بشود.

   در تحقیق حاضر وب سنجي براساس 10پارامتر بشرح ذیل انجام شده است:

1.    اعتبار اطلاعات

2.    صحت اطلاعات

3.    روزآمد بودن اطلاعات

4.    میزان سطح پوشش ومخاطبین خاص

5.    نماهای تعاملی وتبادلی

6.    عینیت اطلاعات

7.    ناوبری شامل:

     الف : ویژگی های عنوان مرورگر

     ب   : ویژگی های عنوان صفحه

     ج    : پیوند های متنی وفرامتنی

     د     : نشانه اینتر نتی صفحه

     و     : نقشه سایت یا نمایه

     ی   : موتور جستجوی داخلی

8.    نماهای غیر متنی

9.    دسترسی پذیری

10. کارآمد پذیری

    با توجه به سیاهه پیوست ورتبه بندی بر اساس معیار های دهگانه فوق نتایج حاصل از ارزیابی به اختصار بشرح جدول ذیل میباشد:

 

سیاهه ارزیابی وبسایت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

جمع

معیار10

معیار9

معیار8

معیار7

معیار6

معیار5

معیار4

معیار3

معیار2

معیار1

 

325

47

46

14

109

27

6

15

11

25

25

امتیاز

      ازبین معیار های ده گانه معیار پنجم (نماهای تعاملی) کمترین امتیاز ومعیار هفتم (ناوبری) بیشترین امتیاز را داشته است بررسی جامع تر حاکی از آن  است که بیشترین ترافیک کاربران معمولاً در ایام ثبت نام وانتخاب واحد وهمینطور درزمان اعلام نمرات امتحانی است وکمترین آن مربوط به صفحه سامانه پست الکترونیک وتماس با مولف سایت است. نکته قابل توجه در مقایسه با رتبه واحد های دیگر دانشگاه آزادکه در جایگاه برتری  نسبت به این واحد قرار دارند حایز اهمیت است، اینکه اکثریت قریب به اتفاق آن واحد ها دارای رشته های فنی و یا یکی از رشته های وابسته به کامپیوتر(IT)  میباشند درحالیکه اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان واحد تهران مرکز، در رشته های علوم انسانی به تحصیل اشتغال دارند همچنین وجود اساتید وهیات علمی متخصص در رشته های فنی در آن واحد ها، انگیزه بیشتری  جهت ارتقاء کمیت وکیفیت سایت همان واحد نسبت به دیگر واحد ها ایجاد کرده است این وضعیت حتی در بین واحد های دانشگاهی شهرستانها که دارای رشته های فنی بیشتری (وبه تبع آن تعدادبیشتر دانشجوی فنی) نسبت  به واحد مرکز میباشند،  قابل مشاهده است (مثل دانشگاه آزاد واحد قزوین).  لذا در ارزیابی وبسایت این نکته همواره میبایست مد نظر قرار گیرد و یادآوری شود که وجود رشته های فنی، خصوصاً رشته های برق ، الکترونیک وکامپیوتر در دانشگاه، خود بخود منجر به افزایش کیفیت سایت وارتقاء رتبه آن نسبت به سایر واحد های آموزشی مشابه میشود.

    

 

 

 

 

4   3   2   1

 home صفحه اول

معاونت پژوهشیکتابخانه های دانشگاهمقالات وسخنرانی هانامه های ادارینقشه سایت