کتابخانه های دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

فهرست منابع کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

شهریور ماه 88   

 

ردیف

 

کتابخانه دانشکده

تعداد کتاب

جلد

فارسی    لاتین

تعدادکتاب

عنوان

فارسی لاتین

 

مرجع

 

پایان نامه

1

ادبیات وعلوم انسانی

42077

4333

20106

2085

10990

3450

2

اقتصاد وحسابداری

11300

1800

3750

1500

800

1490

3

تربیت بدنی

8320

1187

3570

951

204

495

4

حقوق

18680

1490

5787

1311

2434

2124

5

روانشناسی

29524

2545

7759

2124

1110

5718

6

زبانهای خارجی

3023

15777

1800

10800

2286

962

7

علوم پایه

11802

4211

5420

3438

594

212

8

علوم سیاسی

17650

1989

11629

1802

1313

1280

9

فنی ومهندسی

16957

7930

8700

5200

430

372

10

مدیریت

29600

2828

11071

2445

1719

1612

11

هنرومعماری

14422

6352

9429

5444

1267

10387

12

کتابخانه مرکزی

38613

15241

19595

12299

3628

33405

13

جمع

241968

65683

108616

49399

26775

61507

14

جمع کل

307651

158015

 

26775

61507

اهم اقدامات انجام شده در سطح کتابخانه های دانشگاه

سال تحصیلی 87-88

برگشت به صفحه اولبالای صفحهخلاصه اقدامات فهرست منابع

معاونت پژوهشیکتابخانه های دانشگاهمقالات وسخنرانی هانامه های ادارینقشه سایت